1702 1
Ohne Titel
Kohle, Kohlestift
160 cm × 130 cm
Ohne Titel
Kohle, Kohlestift
160 cm × 130 cm
1702 2
Ohne Titel
Kohle, Kohlestift
160 cm × 130 cm
Ohne Titel
Kohle, Kohlestift
160 cm × 130 cm
1702 3
Ohne Titel
Kohle, Kohlestift
74 cm × 128 cm
Ohne Titel
Kohle, Kohlestift
74 cm × 128 cm
1702 4
Ohne Titel
Kohle, Kohlestift
95 cm × 55 cm
Ohne Titel
Kohle, Kohlestift
95 cm × 55 cm
1702 5
Ohne Titel
Kohle, Kohlestift
147 cm × 98 cm
Ohne Titel
Kohle, Kohlestift
147 cm × 98 cm